Quy tắc nhấn trọng âm của một từ tiếng Anh

Cách chắc chắn để xác định trọng âm của một từ là mở từ điển ra tra thấy dấu nhấn nằm ở âm nào thì âm đó là trọng âm. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta không thể tra từ điển thì chúng ta có thể áp dụng quy tắc nhấn trọng âm như sau (vẫn có nhiều ngoại lệ):

Chào bạn,

Nhiều người inbox trên page hỏi ad về cách đánh trọng âm của một từ nên ad viết bài này để trả lời nhé.

Cách chắc chắn để xác định trọng âm của một từ là mở từ điển ra tra thấy dấu nhấn nằm ở âm nào thì âm đó là trọng âm. Tuy nhiên, trong nhiều tình huống chúng ta không thể tra từ điển thì chúng ta có thể áp dụng quy tắc nhấn trọng âm như sau (vẫn có nhiều ngoại lệ):

ĐỐI VỚI TỪ 2 ÂM TIẾT:

- Danh từ và tính từ: thông thường được nhấn âm tiết THỨ NHẤT, cũng có một số ngoại lệ ví dụ như: ca'reer, car'toon...

- Động từ: thường được nhấn âm tiết THỨ HAI, cũng có một số ngoại lện: 'process, promise...

NGOÀI RA, CÁC QUY TẮC NÀY CŨNG CÓ TÁC DỤNG:

- Nhấn âm tiết CUỐI CÙNG với các từ kết thúc bằng các âm sau đây: -ade, -aire, -ee, -ese, -eer, -ette, -esque, -een, -ique, oo, -oon

Ví dụ: engi’neer, after’noon

- Nhấn âm tiết THỨ HAI KỂ TỪ CUỐI (từ bên phải sang) với các từ kết thúc bằng các âm sau đây: -it, -ia, -ial, -ian, -ental, -ious, -ier, -iar, -ic, -ics, -id, -sure, -ion, -ience, -ient, -ual

Ví dụ: eco’nomic, infor’mation

- Nhấn âm tiết THỨ BA KỂ TỪ CUỐI (từ bên phải sang) với các từ kết thúc bằng các âm sau đây: -acy, -ate, -ety, -try, -ence, -ent, -tude, -logy, -omy, -entary, -ical, -tural, -inal, -ular, -ous, -ishment, -ize, -ison, -itor, -iture, -ity

Ví dụ: ‘excellence, uni’versity

Chúc bạn sức khỏe và thành công!

Tham khảo chương trình học thử Miễn Phí tại đây.