So sánh và phân biệt mệnh đề với cụm từ

So sánh và phân biệt mệnh đề với cụm từ

Mệnh đề là một nhóm từ bao gồm chủ ngữ và động từ của nó. Một mệnh đề độc lập là một câu đơn. Nó có thể đứng một mình.

(ÔN TẬPHỆ THỐNG HÓA NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CẤP TỐC TẠI ĐÂY)

Ví dụ:

  • She is hungry. (Cô ấy đói bụng.)
  • I am feeling well today. (Hôm nay tôi cảm thấy rất khỏe.)

Mệnh đề phụ thuộc không thể đứng một mình. Nó cần một mệnh đề độc lập đi kèm để tạo thành câu. Mệnh đề phụ thuộc thường bắt đầu bằng những từ như although (mặc dù), since (vì, kể từ khi), if (nếu), when (khi), hay because (vì)…

Ví dụ:

  • Although she is hungry…(Dù cô ấy đói bụng…)
  • Whoever is hungry… (Bất kỳ ai đói bụng…)
  • Because I am feeling well…(Vì tôi cảm thấy khỏe…)       

Phụ thuộc                                                        Độc lập

Although she is hungry,                                              she will give him some of her food.

Whatever they decide,                                                I will agree.

Cụm từ là một nhóm từ không gồm chủ ngữ và động từ của nó, được sử dụng như một bộ phận của câu.

Ví dụ:

Best friend (cụm danh từ)

For twenty days (cụm trạng từ)

 

KHÓA HỌC

LÀM CHỦ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH

(Khóa học giúp bạn hệ thống hóa các điểm ngữ pháp quan trọng
giúp bạn hiểu rõ, nhớ lâu và dễ dàng áp dụng.)