Thông tin

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh WALK, WORK, WORD và WORLD

26/09/2023
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh WALK, WORK, WORD và WORLD
Cách phát âm các từ tiếng Anh WALK, WORK, WORD và WORLD
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Quy tắc phát âm -ED thêm vào cuối một từ - học phát âm tiếng Anh

26/09/2023
[VIDEO] Quy tắc phát âm -ED thêm vào cuối một từ - học phát âm tiếng Anh
Hướng dẫn quy tắc phát âm -ED thêm vào cuối một từ - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

Phát âm các từ tiếng Anh THIRTY, THIRSTY, GUESS và GUEST - học phát âm tiếng Anh

26/09/2023
Phát âm các từ tiếng Anh THIRTY, THIRSTY, GUESS và GUEST - học phát âm tiếng Anh
Cách phát âm các từ tiếng Anh THIRTY, THIRSTY, GUESS và GUEST - học phát âm tiếng Anh


Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED

11/09/2023
[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED
Hướng dẫn cách phát âm T và D ở cuối một từ - ví dụ BET và BED
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?

11/09/2023
[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?
Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3

10/09/2023
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3
Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 2/3

10/09/2023
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 2/3
Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 2/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 1/3

10/09/2023
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 1/3
Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 1/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3

10/09/2023
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3
Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3

10/09/2023
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3
Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 525
Top

Facebook