Thông tin

[VIDEO] Cách phát âm O trong STORE và A trong STAR - lớp học phát âm tiếng Anh

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm O trong STORE và A trong STAR - lớp học phát âm tiếng Anh
Cách phát âm O trong STORE và A trong STAR - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm TR trong TRY và DR trong DRY - lớp học phát âm tiếng Anh

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm TR trong TRY và DR trong DRY - lớp học phát âm tiếng Anh
Cách phát âm TR trong TRY và DR trong DRY - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh

14/08/2023
[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh
Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh
Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 11-20 - lớp học phát âm tiếng Anh

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 11-20 - lớp học phát âm tiếng Anh
Cách phát âm số đếm từ 11-20 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 1-10 - lớp học phát âm tiếng Anh

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 1-10 - lớp học phát âm tiếng Anh
Cách phát âm số đếm từ 1-10 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT

14/08/2023
[VIDEO] Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT
Cách phát âm các từ tiếng Anh COMMEND, COMMENCE, COMMON và COMMENT
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL

14/08/2023
[VIDEO] Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL
Phát âm các từ tiếng Anh: ANGER, ANGLE và ANGEL
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK

14/08/2023
[VIDEO] Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK
Giải đáp cách phát âm các từ tiếng Anh PART - PARK - PORK
Xem video hướng dẫn chi tiết:

[VIDEO] Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh

11/08/2023
[VIDEO] Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
Hiểu và Ứng dụng CÂU BỊ ĐỘNG trong tiếng Anh - ôn tập ngữ pháp tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 522
12345653
Top

Facebook