Kiến Thức

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?

[VIDEO] Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER? icon news

Bạn đã phát âm đúng những từ này chưa: FINGER, SINGER, SINGLE và GINGER?
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 3/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 2/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 2/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 2/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 1/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 1/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - PHỤ ÂM P. 1/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 1/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 1/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 1/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm 4 từ tiếng Anh WAR, WALL, WORD, WORLD - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 4 từ tiếng Anh WAR, WALL, WORD, WORLD - học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm 4 từ tiếng Anh WAR, WALL, WORD, WORLD - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh GRAPE và GRAPES - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh GRAPE và GRAPES - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm 2 từ tiếng Anh GRAPE và GRAPES - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm từ tiếng Anh ANTHROPOLOGY - Lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ tiếng Anh ANTHROPOLOGY - Lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm từ tiếng Anh ANTHROPOLOGY - Lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 372
Top

Facebook