Kiến Thức

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 3/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 2/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 1/3

[VIDEO] Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 1/3 icon news

Hướng dẫn đọc bảng phiên âm quốc tế IPA - NGUYÊN ÂM P. 1/3
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm 4 từ tiếng Anh WAR, WALL, WORD, WORLD - học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 4 từ tiếng Anh WAR, WALL, WORD, WORLD - học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm 4 từ tiếng Anh WAR, WALL, WORD, WORLD - học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh GRAPE và GRAPES - lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm 2 từ tiếng Anh GRAPE và GRAPES - lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm 2 từ tiếng Anh GRAPE và GRAPES - lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm từ tiếng Anh ANTHROPOLOGY - Lớp dạy phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm từ tiếng Anh ANTHROPOLOGY - Lớp dạy phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm từ tiếng Anh ANTHROPOLOGY - Lớp dạy phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm O trong STORE và A trong STAR - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm O trong STORE và A trong STAR - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm O trong STORE và A trong STAR - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm TR trong TRY và DR trong DRY - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm TR trong TRY và DR trong DRY - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm TR trong TRY và DR trong DRY - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Hướng dẫn cách phát âm từ FILMS - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh

[VIDEO] Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh icon news

Cách phát âm số đếm từ 20-100 - lớp học phát âm tiếng Anh
Xem video hướng dẫn chi tiết:
Total: 368
Top

Facebook